PÄÄSIVULLE

Alla on sisäasiainministeriön poliisijohtajan Jorma Toivasen vastaus Hannu ja Sami Yli-Karjanmaan valtioneuvoston kansliaan lähettämään tiedusteluun, joka koski sitä, mihin Suomen viranomaisten tiedot syyskuun 11:nnen tapahtumista oikein perustuvat ja ovatko Suomen viranomaiset tehneet asiasta  mitään USAn viranomaisista riippumatonta selvitystä.
    Vastauksen perusteella virallinen Suomi on asiassa täysin riippuvainen USAn viranomaisten propagoimasta virallisesta tarinasta, joka on osoitettu kaikilta olennaisilta osiltaan valheelliseksi. Silti sisäasiainministeriöllä "ei ole mitään syytä epäillä" tuota tarinaa, jota käytetään niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa suurten "terrorismin vastaisten" lainmuutosten perusteluna.


Eero Laine    28.7.2005    SM-2005-01978/Ka-515kirjeenne valtioneuvoston kanslialle 7.6.2005

TIEDUSTELUNNE

Sisäasiainministeriö, jolle valtioneuvoston kanslia on siirtänyt lähettämänne kirjeen, vastaa esittämiinne kysymyksiin seuraavasti:

Yhdysvaltain viranomaisten syyskuun 2001 iskuihin liittyvistä selvityksistä voidaan mainita esimerkiksi maan senaatin ja edustajainhuoneen tiedusteluvaliokuntien (the Senate Select Committee on Intelligence and the House Permanent Select Committee on Intelligence) helmikuussa 2002 käynnistämä ja joulukuussa 2002 valmistunut tutkimusprojekti. Tämän yksityiskohtaisen tutkimuksen (Joint Inquiry into Intelligence Community Activities before and after the Terrorist Attacks of September 11, 2001) tulokset on löydettävissä internetistä osoitteesta http://www.gpoaccess.gov/serialset/creports/911.html

Toinen keskeinen julkinen raportti aiheesta on National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States -komission kesällä 2004 valmistunut raportti (The 9-11 Commission report), joka on löydettävissä internetistä osoitteesta http://www.gpoaccess.gov/911/

Sisäasiainministeriöllä ei ole mitään syytä epäillä edellä mainittujen tutkimustulosten todenperäisyyttä. Suomessa ei ole myöskään ongelmatonta tehdä näihin iskuihin liittyvää kysymäänne ”itsenäistä ja riippumatonta” analyysia, koska iskut tapahtuivat Yhdysvalloissa ja niihin liittyvä todistusaineisto on pääosin Yhdysvaltojen viranomaisten hallussa.

Viranomaisten välillä on luonnollisesti ollut terrori-iskuihin liittyvää luottamuksellista tiedonvaihtoa.


Poliisijohtaja    Jorma Toivanen


Poliisiylitarkastaja    Eero Laine


TIEDOKSI    Poliisiylijohtaja Markku Salminen


Tiedustelu oli seuraavan sisältöinen:

Valtioneuvoston kanslia

Asia: Tiedustelu

Pyydämme valtioneuvoston kansliaa välittämään tämän tiedustelun asiasta vastaaville ministeriöille ja mahdollisille muille viranomaisille.

Eduskunta on käsitellyt useita lakiesityksiä, joiden yleisperusteluissa viitataan Yhdysvalloissa 11.9.2001 tapahtuneisiin terrori-iskuihin. Näistä esimerkkeinä mainittakoon HE 187/2004 ja HE 266/2004.

HE 187/2004: "Syyskuun 11 päivän 2001 tapahtumat Yhdysvalloissa kuitenkin osoittivat, että terroriteko voidaan toteuttaa itsemurhaiskuina aiempaa paljon laajemmin seurauksin. Uudenlainen toteuttamistapa osoitti lainsäädännön puutteet terrorismin torjunnassa ympäri maailmaa."

HE 266/2004: "Yhdysvaltain syyskuun 2001 terroriteoissa terroristit osoittivat valmiutensa tehdä itsemurhaiskuja myös lännessä."

Koska mainitut terrori-iskut ovat keskeinen syy laatia uusia lakeja ja tehdä muutoksia vanhoihin ja lisäksi iskuilla perustellaan niin kutsuttua terrorismin vastaista sotaa, pyydämme vastausta seuraaviin kysymyksiin.

1) Mihin tietolähteisiin perustuvat lakeja laativien viranomaisten tiedot mainituista terrori-iskuista? Pyydämme tässä tarkkoja tietoja, esimerkiksi mikä tutkimus, julkaisu, viranomaisraportti ja niin edelleen.

2) Ovatko kyseiset lähteet julkisia eli ovatko ne kansalaisten saatavilla? Jos ovat niin missä?

3) Miten viranomaiset ovat arvioineet kyseisten tietolähteiden luotettavuutta?

4) Onko valtionhallinnossa tehty omaa itsenäistä ja riippumatonta analyysiä (erittely) syyskuun 11:nnen terrori-iskuista? Tässä tarkoitamme erittelyä, joka on riippumaton Yhdysvaltojen viranomaisten tarjoamista tulkinnoista.

Kunnioittavasti

Hannu Yli-Karjanmaa
Sami Yli-Karjanmaa

YLÖS